ŞİRKET BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ VE HİSSE DEĞİŞİMLERİ

Şirket birleşmeleri hizmetimiz, birleşme sonrası kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili görüşlerimizi ve taraflara vergi stratejisi hizmetlerini kapsamaktadır. Şirket bölünmeleri, devri, hisse değişimi hizmetimiz, ilgili düzenlemeler kapsamında şirketin mali tablolarının hazırlanması, esas sözleşmenin hazırlanması, gerekli yasal prosedürlerin planlanması ve yürütülmesini kapsamaktadır.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Yeniden yapılandırma hizmetlerimiz kapsamında şirketin mevcut durumu analiz edilerek, ihtiyaç duyulan alanların yeniden yapılandırılması için iyileştirme önerilerinde bulunmasını kapsamaktadır.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

  • Vergisel Açıdan risklerin analiz edilmesi,
  • Temel Türk Vergi kanunlarına ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık,
  • Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarla ilgili bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması,
  • Şirketin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulması,
  • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi idaresinden yazılı izahat (özelge) talebinde bulunmada teknik destek sağlanması,
  • Sabit kıymetlerin analizi,
  • Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin tespiti ile bunların giderilmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin önceden belirlenmesi,
  • Transfer fiyatlandırması çalışmalarına destek verilmesi.
  • Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerinin sağlanması ve olası bir vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması olanağı yaratılması.